Empowering Thailand

From first computer at Chulalongkorn University to e-Learning technology to support Klaikangwon Long-Distance Learning project

1960ในช่วงทศวรรษ 1960 ไอบีเอ็มร่วมกับ US Operations Mission (USOM) ในการบริจาคคอมพิวเตอร์เครื่องแรกให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดศักราชคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยอย่างแท้จริง

In 1960s, IBM collaborated with US Operations Mission (USOM) to donate the first computer to Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, to be used in teaching and education. This was the important milestone of computing era in Thailand.

Photo cr: cbs.chula.ac.th

2004ในปี พ.ศ.2547 ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ถวายซอฟต์แวร์การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของไอบีเอ็ม เพื่อสนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลของโรงเรียนวังไกลกังวล ไอบีเอ็มยังนำความเชี่ยวชาญมาใช้เพื่อฝึกอบรมบุคลากรครูของโครงการการศึกษาทางไกลของโรงเรียนวังไกลกังวลเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนแรกสำหรับการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการการศึกษาทางไกลของโรงเรียนวังไกลกังวลเผยแพร่ในปี พ.ศ.2548 และช่วยให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงความรู้และการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายังช่วยให้นักเรียนสามารถตั้งคำถามและได้รับคำตอบจากครูผู้สอนได้ในแบบเรียลไทม์ ไม่ว่านักเรียนคนนั้นจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศก็ตาม

In 2004, IBM Thailand presented IBM e-Learning Software to support the King’s Long Distance Learning Project. IBM also brought its expertise to train teachers at Klai Kangwon Long Distance Learning Project on how to develop e-learning lessons. Klai Kangwon Long Distance Learning Project’s first e-Learning lessons were launched in 2005 and have allowed students around Thailand to have better access to knowledge and learning since then. The advanced technology also enabled students to questions and get answers from teachers in real-time, from wherever they are located.

Photo cr: โรงเรียนไกลกังวล

Contact us

Contact us