Empowering Thailand

From farm-to-table food traceability to food safety with blockchain

2004

Collaboration to make Thailand’s agricultural products traceable from farms to store shelvesในปี พ.ศ. 2547 ไอบีเอ็มลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างชุมชนวิทยาศาสตร์ของไทยกับศูนย์วิจัยไอบีเอ็ม เป้าหมายคือเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยในการจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับนโยบายด้านนวัตกรรมที่เหมาะสมและการลงทุนทางการเงินที่จำเป็นในการนำนวัตกรรมมาใช้ในชีวิตจริงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนี้ครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกริดคอมพิวติ้ง (Grid Computing) ในงานวิจัยใน RFID ความปลอดภัยด้านอาหารและการตรวจสอบแบบย้อนกลับ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ไอบีเอ็มประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันการสื่อสารชั้นนำของประเทศ เพื่อช่วยให้เกษตรกร ผู้ส่งออก และผู้ค้าปลีกสามารถปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารในระดับโลก และทำให้ผลิตผลด้านการเกษตรของไทยสามารถตรวจสอบย้อนกลับจากแหล่งผลิตไปยังสถานที่จัดจำหน่าย

In 2004, IBM signed MOU for Technology Collaboration with the Ministry of Science and Technology (MOST). The MOU provides exchange of science and technology between Thailand's scientific community and IBM Research. The aim to support the Royal Thai Government to establish appropriate innovation policy directives and provide necessary financial investments on bringing innovation to life and well-being of the Thai people. Technology collaboration covers areas such as nanotechnology, bio-technology, leverage Grid computing technology in research work in RFID, food safety and traceability.

Later in 2010, IBM announced a strategic collaboration with Thailand’s Ministry of Agriculture and Cooperatives (MOAC) and the Communications Authority of Thailand (CAT) – one of the country’s leading communications solution providers -- to enable farmers, exporters and retailers to improve global food safety by making Thailand’s agricultural products traceable from farms to store shelves.2016

Harnessing the power of blockchain technology to support food safetyในปี พ.ศ. 2559 ไอบีเอ็มนำเทคโนโลยีเข้าร่วมสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหาร ความร่วมมือกับ Walmart และมหาวิทยาลัยชิงหัวนำสู่การพัฒนาแนวทางทีช่วยให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการเก็บบันทึกข้อมูลตลอดซัพพลายเชน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาหารที่ผู้บริโภคชาวจีนรับประทาน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ไอบีเอ็มได้ร่วมกับ Dole, Driscoll’s, Golden State Foods, Kroger, McCormick and Company, McLane Company, Nestlé, Tyson Foods, Unilever และ Walmart เพื่อแสวงหาแนวทางในการนำบล็อคเชนไปช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับอาหารตลอดทั้งซัพพลายเชน

หากนำแนวทางการใช้บล็อกเชนในลักษณะเดียวกันนี้มาใช้ในประเทศไทย ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากแก่ผู้บริโภคชาวไทยด้วยเช่นกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.ibm.com/blockchain

In 2016, IBM has brought technology to support food safety. The collaboration with Walmart and Tsinghua University has improved the way food is tracked, transported and sold to consumers across China. By harnessing the power of blockchain technology designed to generate transparency and efficiency in supply chain record-keeping, this project helps enhance the safety of food on the tables of Chinese consumers.

Then, in 2017, IBM partners with Dole, Driscoll’s, Golden State Foods, Kroger, McCormick and Company, McLane Company, Nestlé, Tyson Foods, Unilever and Walmart to further explore how blockchain technology can be used to make the food supply chain safer.

This same blockchain would largely benefit Thai consumer if applied in Thailand.

Learn more at www.ibm.com/blockchain .

Contact us

Contact us