Cultivating workforce and community

From Tsunami Relief Supports to IBM-Red Cross for Smarter Healthcare with Business Analytics

2004

Collaboration to help on Tsunami disaster reliefนับตั้งแต่การเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้สร้างความสูญเสียให้กับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ทีมไอบีเอ็มทั้งจากประเทศไทยและระดับโลกได้ร่วมกันระดมบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายต่างๆ

หนึ่งในนั้นคือการสนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน 100 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นในการค้นหาและเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยแก่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ ศูนย์อำนวยการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่น จ. พังงา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ติดตามความช่วยเหลือป้องกันโรคระบาด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อให้สามารถทำการยืมเพื่อการบันทึกและจัดส่งข้อมูลมายังฐานข้อมูลของกระทรวงฯ สำหรับนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับข้อมูลผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิให้มีความทันสมัย

Since the outbreak of the Tsunami Disaster Crisis on December 26, 2004, which impacted the country as well as few other countries in the region, IBM team, both worldwide and local, had pulled in all necessary resources to help on disaster relief and public humanitarian.

The IBM team worked with the Thai government, relief agencies and various organizations on the relief mission.  The two month efforts were highly appreciated by Thai government authorities especially the Minister Surapong Suebwonglee of MICT, Minister Suwit Khunkitti of MoNRE (Ministry of Natural Resource and Environment) and the President of Pang Nga Relief Center, and Khun Maneerat – Deputy Permanent Secretary of MICT, who has been appointed Chief of MICT Disaster Relief Operation

Photo cr: Songkla Today

2011

IBM and Red Cross for HIV/AIDS Preventionในปี พ.ศ. 2554 ไอบีเอ็มร่วมมือกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวีเพื่อนำกรุงเทพฯ ไปสู่การเป็นเมืองแรกของโลกที่สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีรายใหม่ให้เข้าใกล้ศูนย์ หรือ “Getting to Zero” โดยการนำเทคโนโลยีบิสสิเนสอนาลิติกส์มาช่วยให้ศูนย์วิจัยฯ สร้างยุทธศาสตร์และวิธีการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี รวมทั้งดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในการป้องกันการติดเชื้อและการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ตลอดจนทำงานวิจัยด้านการรักษาและป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ได้ร่วมมือกับไอบีเอ็มในการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงหรือบิสสิเนสอนาไลติกส์ (Business Analytics) จากไอบีเอ็มมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมศักยภาพของศูนย์วิจัยฯ ในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ร่วมกับหน่วยงานภาคีของศูนย์วิจัยฯ เช่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงเทพฯ ให้เข้าใกล้ศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการรณรงค์ระดับโลก “Getting to Zero in 2015” โดย UNAIDS ที่รัฐบาลประเทศไทยได้ประกาศให้การสนับสนุน

In 2011, IBM collaborated with the Thai Red Cross AIDS Research Center (TRCARC) to strengthen efforts to prevent HIV and to make Bangkok the world’s first city to achieve "Zero New HIV Infections" by 2015. As part of this initiative, IBM donated technology expertise and business analytics software to enable the center to design more effective intervention strategies to help end the spread of HIV/AIDS. 

The initiative is in response to “Getting to Zero,” a global campaign initiated by UNAIDS to stop new HIV infections, reduce discrimination against people living with HIV/AIDS, and to reduce HIV/AIDS related deaths by 2015. The campaign was endorsed the Thai government in February 2011. Leveraging IBM business analytics, TRCARC can tap into all types of related information and share outputs with its alliance agencies such as the Department of Disease Control, Ministry of Public Health.

Contact us

Contact us